lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang
donate
Our website is made possible by displaying online advertisements.
Please consider supporting us by disabling Adblock.

22. Coates Hire Rally Australia 2013

12. 9. – 15. 9. 2013, Coffs Harbour • gravel 352,36 km • Other years
WRC #10WRC 2 #10WRC 3 #10

Info

SS22

8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
More: did my best...now it's one point - it"ll happen soon / Pokračování: Jel jsem jak nejlépe umím... teď je to jeden bod - bude to již brzy...
8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
We did the job and were thinking it was OK...still we have done another perfect rally...good for the team... / Odpracovali jsme si to a myslíme, že to bylo dobré... právě jsme dokončili další perfektní rally... je to dobré pro tým...
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
Absolutly no idea where I had puncture, stayed in the middle of the road all the time... / Nemám vůbec tušení, kde jsme vzali defekt, byl jsem celou dobu uprostřed trati...
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
Thank you to the team, the car was incredibly good... / Děkuji všem v týmu, auto bylo neuvěřitelně dobré...
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
This time I'm 100% sure I didn't hit anything...suddenly vibration...I don't have an answer at the moment.../ Tentokrát jsem si stoprocentně jistý, že jsem nic netrefil...náhle začaly vibrace...nedokážu na to teď odpovědět (promluví si s lidmi od pneumatik)
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
Front left puncture, front right damage / Defekt levé přední pneu, poškození pravého předku auta...
9
flagMikkelsen Andreas - Nagle Paul
Good weekend, we have done what we have been aiming for today...crossing my fingers for Séb now... / Dobrý víkend, udělali jsme co jsme měli v úmyslu...držím pěsti Sebovi...
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
Latvala is losing time in mid-stage, front right problems reported / Ztrácí v prostřední části zkoušky čas - poškození pravého předku auta...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
We have learned so much about this event...it's been more clever to back off an go at a steady speed... / Hodně jsme se naučili o téhle soutěži... budeme chytřejší až se sem příště vrátíme
5
flagNovikov Evgeniy - Minor Ilka
We didn't go off, nothing...rallies next i will concentrate on... / Nebyli jsme mimo, nic... na dalších soutěžích se budu koncentrovat...
3
flagMeeke Kris - Patterson Chris
Meeke odstupuje - dle vyjádření Citroenu
3
flagMeeke Kris - Patterson Chris
Dokončil rally s poškozeným zavěšením...

SS21

8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
Good...thinking more and more about it...but keeping a good rhythm otherwise you have too much time to think.. / Dobré... víc a víc o tom přemýšlím... ale udržuji si správný rytmus, na druhou stranu je hodně času k přemýšlení...
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
Good stage, the car feels nice, and finally I feel the car feels right on Australian roads.../ Dobrá zkouška, z auta mám skvělý pocit, a konečně se cítím v autě správně na australských tratích...
9
flagMikkelsen Andreas - Nagle Paul
We are having splits so as not to lose concentration...it's part of the job...I really hope Séb holds it together now... / Měli jsme splity, takže nedošlo ke ztrátě koncentrace...je to část práce...skutečně doufám, že Seb si to podrží...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
I don't do splits, I just go my own way, I need the experience, I don't want to push. / Neměl jsem splity, jel jsem si po svém, potřebuji zkušenosti, nechci tlačit na pilu...
22
flagQuinn Nathan - Macneall Glenn
That was like a glove wasn't it...we had an absolute ball though there - unreal. Just a shame there's only one stage left / Bylo to jako hozená rukavice, není liž pravda... neskutečné, jen škoda, že schází už jen jedna RZta...
10
flagAl-Qassimi Khalid - Martin Scott
Much better than this morning...much enjoyable... / Mnohem lepší než ráno... zábavnější...

SS20

2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
Was OK, I felt really good, looking good... / Bylo to ok, mám dobrý pocit, vypadá to slušně....
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
I see Jari-Matti still wants to drive fast, I control.... / Koukám, že JML ještě chce závodit, mám to pod kontrolou...
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
We did some changes in the Service and the car is now very good...I am very happy.../ Udělali jsme v servisu nějaké změny v nastavení a auto je teď velmi dobré, jsem moc spokojený...
9
flagMikkelsen Andreas - Nagle Paul
I'm not going to make that change my objective...get her home... / Nebudu tvrdit, že mám v plánu změnit svůj cíl...což je dostat auto domů...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
We had a puncture after 500 metres, I did the whole stage with a front right puncture. (No spare now left) / Dělali jsme defekt 500 metrů za startem, jel jsem celou RZtu s defektem pravé přední gumy. (Teď už nemá žádnou rezervu)
10
flagAl-Qassimi Khalid - Martin Scott
Was rutted for last 2 ks, but yes I had a better run... / Trať byla rozježděná na posledních 2 kilometrech, ale ano, byla to lepší jízda...

SS19

8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
Great loop: I like this stage... / Tahle zkouška se mi líbí...
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
I made a small mistake on the first split and lost about 3 seconds, but after that I enjoy... / Udělal jsem drobnou chybku na prvním splitu a ztratil okolo 3 sekund, ale pak jsem se bavil...
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
I can't understand where that's come from..... Strange thing anyway... / Nechápu, kde se to vzalo...divná věc...
9
flagMikkelsen Andreas - Nagle Paul
Just smiling and telling each other stories on the stages, it's that slow, just cruising... / Pouze se smějeme a vyprávíme si příběhy, jet to pomalé, jedeme ustáleně...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
We are not pushing so hard either...just working to be better. If he [Mikkelsen] gets closer, maybe we step up... / Netlačíme na maximum... ale zlepšujeme se. Pokud bude Mikkelsen blíž, možná přitlačíme...
5
flagNovikov Evgeniy - Minor Ilka
Quite slippery...the second pass we will enjoy a little more.../Docela uklouzané... druhý průjezd bude trochu zábavnější...
22
flagQuinn Nathan - Macneall Glenn
I had fun! Second watersplash we lost a lot of power...still all right, I had a blast.../ Bavil jsem se! Na druhém brodě jsme ztratili výkon... přesto vše v pohodě...
10
flagAl-Qassimi Khalid - Martin Scott
A lot of places was really good, some fast corners I couldn't find the right line and backing off.../ Mnoho míst bylo velmi dobrých, v některých zatáčkách jsem netrefil ideální stopu...
3
flagMeeke Kris - Patterson Chris
first on the road this morning is incredible...here it's complete marbles...that's the penalty we pay for yesterday... / První na trati dnes ráno je příšerné... to je daň za včerejšek...

SS18

8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
I think the split was wrong, we did not push at the end. Okay, it was a good stage for us. / Myslím, že splity byly špatně, netlačili jsme ke konci. OK, byla to dobrá zkouška.
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
I just try to keep my 2nd place. Car is really good. / Snažím se udržet druhé místo. Auto je opravdu dobré.
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
Was pretty good, I enjoyed...pacenotes were perfect, good rhythm, we have to stay this way for the rest of the day..../ Bylo to dobré, užíval jsem si to... rozpis byl dobrý, správné tempo, musíme zůstat na této linii po zbytek dnešního dne...
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
I really enjoyed it...really suits my driving style.../ Skutečně jsem se bavil, vyhovuje mi můj jízdní styl...
9
flagMikkelsen Andreas - Nagle Paul
Everything is fine, we are driving slowly, nothing to win and everything to lose, driving safely.../Všechno je ok, jedeme pomalu, není o co hrát, jen všechno ztratit, jedeme opatrně
5
flagNovikov Evgeniy - Minor Ilka
I feel OK, sometimes a bit of dust very fast day it was, everything is fine... / Mám dobrý pocit, místy je hodně prachu, je to velmi rychlý den, všechno je v pohodě...
22
flagQuinn Nathan - Macneall Glenn
Taking it fairly easy, fingers are crossed, shoelaces crossed, looking forward to getting back to Service / Je to poměrně jednoduché, držíme si palce, těšíme se že se dostaneme do servisu...
10
flagAl-Qassimi Khalid - Martin Scott
The second loop has to be faster.../ Druhý průjezd musí být rychlejší...

SS17

8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
Keep it good...5 stage to go / Jde to dobře... ještě 5 rz do cíle...
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
Did OK...little bit dust in places, all OK anyway, no dramas.../ Bylo to ok... trochu prach v některých místech, všechno je v pohodě, žádné drama...
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
Good stage for us, no risks, quite enjoyed, nothing to worry.../ Pro nás dobrá zkouška, žádné riskování, docela se bavíme, nic dramatického...
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
We are in a good Manufacturers points for this position and now it is time to play a clever role.../ Jsme na dobré cestě k zisku bodů pro továrnu za tuhle pozici a teď je čas hrát chytře...
3
flagMeeke Kris - Patterson Chris
Not so bad in places, places where it is soft and you are sweeping a lot of dust off the road....Two spare wheels in the car today which creates a different feeling / Místy to není špatné, místy kde je to měkké a hodně se zametá je hodně prachu mimo silnici...dvě rezervy v autě dnes, z toho mám odlišný pocit...
9
flagMikkelsen Andreas - Nagle Paul
Another stage to learn ...I need to look at the bigger picture and keep in front of the Citroëns.../ Další zkouška k naučení...potřebuji se podívat na větší obrázek a držet se před Citroeny...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
Some places at least it's cleaning a bit..quite OK stage, I enjoyed it, not a perfect run but quite OK...lot of dust, yeah / Některá místa ke konci jsou trochu vyčištěná...docela dobrá zkouška, bavil jsem se, nebyla to dokonalá jízda, ale ok... hodně prachu
5
flagNovikov Evgeniy - Minor Ilka
Dust, dust in some places, it is like that.../ Prach, prach na některých místech, tak to je...
22
flagQuinn Nathan - Macneall Glenn
We just took off straight from yesterday...we just drove that stage so smooth, we had an absolute ball! / Pouze jsme se odpíchli od včerejška...pouze jsme projeli zkouškou hladce...

SS15

3
flagMeeke Kris - Patterson Chris
In SS13 he rolled 7 times / Na RZ13 šel sedmkrát přes střechu.

SS14

4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
He spun / Udělal hodiny

SS13

84
flagPaddon Hayden - Kennard John
Gear shift problems, has to use clutch / Problémy se řazením, musí používat spojku.
3
flagMeeke Kris - Patterson Chris
Rolled, they are ok. Out for today at least / Šel přes střechu, posádka v pořádku. Minimálně pro dnešek konec.
5
flagNovikov Evgeniy - Minor Ilka
Rear left puncture / defekt levé přední pneumatiky

SS12

8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
Today the rally is long....that is good...I cannot say I really pushed...I am last on the road...good fun.../Dnes je to dlouhé...to je dobré...nemohu říci, že tlačím...jsem poslední na trati (ze špičky-pozn.red.)...dobrá zábava...
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
I don't think it's going to be enough...good steady drive...I'm trying..../ Nemyslím si, že to bude dost...dobrá ustálená jízda...snažím se...
3
flagMeeke Kris - Patterson Chris
I didn't find a good rhythm in there, but that's the way it is...OK.../ Nenašel jsem správný rytmus na téhle rychlostce, ale tak to prostě je...ok..
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
Unbelievable slippery, I was very surprised in many corners...like ice...the others are not much quicker.../ Neuvěřitelně uklouzané, bylo to překvapivé v mnoha zatáčkách... jako na ledu... ostatní nebudou o moc rychlejší...
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
At the beginning of the stage we went wide, got a puncture, drove the stage with it.../ Na začátku rychlostky jsem jel zeširoka, dělali jsme defekt, jel jsem s tím celou RZtu...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
It was OK, quite difficult, a big layer of gravel on the road, getting better and better.../ Bylo to ok, docela obtížné, velká vrstva štěrku na trati, jde to lépe a lépe...
9
flagMikkelsen Andreas - Nagle Paul
In the very beginning of the stage, slipped wide in a very slow corner / Na začátku zkoušky, jsem se široce sklouzl ve velmi pomalé zatáčce...
5
flagNovikov Evgeniy - Minor Ilka
The same, the same, very slippery, very difficult to drive..../ Pořád to samé, klouže to, hodně špatně se jede...
22
flagQuinn Nathan - Macneall Glenn
I drove a little bit more respectable...obviously we're learning...we drove a bit silly in the first one...live and large.../ Jel jsem trochu lépe...samozřejmě se učíme...jeli jsme trochu slabě na té první...
10
flagAl-Qassimi Khalid - Martin Scott
Some nice places, but it's tricky...you need to predict where the bumps will come, but better than the first one... / Několik krásných míst, ale je to zrádné...potřebujete předvídat, kde to bude hrolaté, ale lepší než ta první rzta...

SS11

84
flagPaddon Hayden - Kennard John
We lost the intercom for about 10km, very slidy conditions...we've got nothing to lose / Po deseti kilometrech nám odešel interkom, hodně uklouzané podmínky...nemáme co ztratit...
35
flagAl-Rajhi Yazeed - Orr Michael
Everything well..yesterday I bent the steering...unlucky...today I push...to get experience and step by step I push maximum... / Všechno jde dobře... včera jsem ohnul řízení...smůla... dnes tlačím...získat zkušenosti a krok za krokem tlačím na maximum...
8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
I was not playing with him, I was just trying to copy his rhythm...it was just like that... / Nehrál jsem si s ním, jen jsem se snažil kopírovat jeho rytmus...bylo to tak...
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
He was playing with us...I nearly went off...at the end I was a bit cautious...It's going to be tough to catch him.. / On si s nái hrál... Skoro jsme byli venku... na konci jsem byl trochu opatrnější...bude to těžké ho dostat...
3
flagMeeke Kris - Patterson Chris
Tried to manage it the whole way through...OK, I'm happy...[Neuville?] there's no battle... / Snažil jsem se to ošéfovat celou rychlostku... Ok, jsem spokojený... žádný souboj (s Neuvillem)...
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
It is interesting, good fight, car was little bit understeering... / Je to zajímavé, dobrý souboj, auto bylo trochu nedotáčivé...
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
It was quite OK ...first pass through...more slippy than I thought [tyres?] I hope they're good enough for the next one. / Bylo to ucházející... první průjezd... uklouzanější než jsem si myslel, doufám, že pneumatiky budou dostačující pro další RZtu...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
The feeling was not so bad, quite slippery stage....the car feels better today, lot more enjoyable... / Pocit nebyl úplně špatný, docela uklouzaná zkouška... auto je dnes lepší, mám zněj větší radost...
9
flagMikkelsen Andreas - Nagle Paul
It was OK stage, I struggled with the rhythm...I made it difficult for myself last night, my own fault.../ Byla to dobrá zkouška, bojoval jsem se správným tempem... Včera v noci to pro mě bylo těžké, moje vlastní chyba...
22
flagQuinn Nathan - Macneall Glenn
Just being an apprentice sweeping the road, you know how it is, we'll have a better crack at it later...tough stage / Byl jsem pouze nováčkem v čištění trati, víte jak to je, budeme větší odborníci později... drsná zkouška.
10
flagAl-Qassimi Khalid - Martin Scott
Was really difficult. Condition was lot hard, we had 6-7 moments, one of them over crest, I'm trying to be really neat... / Bylo to skutečně těžké. Podmínky byly hodně drsné, měli jsme 6-7 krizovek, jednu přes hřeben, snažil jsem se jet co nejčistěji...

SS8

3
flagMeeke Kris - Patterson Chris
Quite happy, very loose, no advantage, even for us at the back...you have to be careful / Celkem spokojenost, hodně zvolna, žádná výhoda ani pro nás vzadu, musíte být opatrný...
8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
I think we could say today was perfect: really good start to the rally...it was good idea to give us 4 minutes / Myslím, že můžeme říci že dnešek byl perfektní, skutečně dobrý začátek rally, byl to dobrý nápad dát nám 4 minutové rozestupy
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
Fine stage, good stage, no push, comfortable, this morning was another day. Saw the rock and I was lucky / Dobrá zkouška, netlačím, pohoda, dopoledne byl jiný den. Viděl jsem kámen a měl jsem štěstí.
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
Right-hander, massive rock on the middle of the road, I hit it, the door opened we almost went off the road into the trees / Pravá zatáčka, obrovský kámen uprostřed trati. Trefil jsem ho, dveře se otevřeli a málem jsme šli mimo trať do stromů...
9
flagMikkelsen Andreas - Nagle Paul
Mikkelsen has a problem, unclear what, left-hand side: "I will have to stop on the road section and see..." / Má problém, neví se přesně, co na levé straně vozu: "Budu muset zastavit na přejezdu a podívat se na to..."
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
Really good, I'm really happy...I hope I can stay in the fight, I'm happy with that... / Skutečně dobré, jsem spokojený... doufám, že zůstanu v boji...
5
flagNovikov Evgeniy - Minor Ilka
I was trying to push but the time was still not there...there was also some dust... / Snažil jsem se zabrat, ale čas tam není... bylo tam dost prachu...
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
Character-building day, we're learning things, we have been able to catch Novikov, our target is to stay ahead of him.../ Učíme se věci, které bychom využili k dohnání Novikova a zůstali před ním...
10
flagAl-Qassimi Khalid - Martin Scott
Lot of loose sand...might be a little bit slow, but better than going off... / Spousta volného písku... jede se trochu pomaleji, ale je to lepší, než skončit mimo trať...
22
flagQuinn Nathan - Macneall Glenn
I guarantee I'm having more fun than any of the guys fighting for the Championship... / Zaručeně se bavím víc než kluci bojující o šampionát...

SS7

3
flagMeeke Kris - Patterson Chris
I drove OK...just learning all the time, my first rally in this car in these conditions: not here to fight for the victory / Jel jsem v pohodě... celou dobu se učím, je to moje první rally v tomto autě v těchto podmínkách, nelze bojovat o vítězství
8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
We had a good run through the stage. / Byla to dobrá jízda
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
I could have gone quicker on this one,but I'm taking no risk much better than the first one, the pace notes were perfect / Mohl jsem teď být rychlejší, ale nechci příliš riskovat, rozpis je skvělý...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
I'm pushing hard, perfect stage, we lose time, I don't understand... / Tvrdě tlačím, super rychlostka, ztratili jsme čas, nechápu to...
9
flagMikkelsen Andreas - Nagle Paul
This was the stage we had the best rhythm on - I'm happy with it so far...easy to make a mistake in there. We managed OK / Na téhle zkoušce jsme měli nejlepší tempo - Jsem z toho docela šťastný... snadno se tu udělá chyba. Ale ošéfovali jsme to dobře.
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
It felt really good now, I thought I was really brave over a couple of the jumps, but let's see... / Vypadá to teď lépe, myslel jsem si, že jsem byl skutečně statečnýna pár skocích, ale uvidíme...
5
flagNovikov Evgeniy - Minor Ilka
we were only losing a little time on the first 7km, but then on the last 3 kms, we dropped around 3 seconds, 4 seconds / Ztráceli jsme na prvních sedmi kilometrech, ale potom poslední tři jsme stáhli okolo 3 až 4 sekund...
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
I felt even more comfortable on this stage - it'll be interesting to see how the time is appearing.../ Cítil jsem se na téhle zkoušce pohodlněji - bude zajímavé sledovat jak se budou vyvíjet časy...
10
flagAl-Qassimi Khalid - Martin Scott
Not easy, there is a thin layer of dust which sometimes hides the corners... / Nebylo to snadné, je tam vrstva prachu, který někdy schovává zatáčky...
22
flagQuinn Nathan - Macneall Glenn
We had a relatively reasonable time in the first stage this afternoon! / Měli jsme na první odpolední RZtě poměrně přiměřený čas!

SS6

3
flagMeeke Kris - Patterson Chris
Quite happy, at the beginning of the stage I seemed just not on the right rhythm. We just try to remain calm. / Docela spokojenost, na začátku jsem měl pocit, že nemáme správný rytmus. Pouze se snažíme udržet se v klidu...
8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
Good grip, nice stage, I tried to push, nobody wants to do stupid mistake today... / Dobrá přilnavost, krásná zkouška. Snažil jsem se zabrat, nikdo nechce udělat dneska stupidní chybu...
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
It was much better, there is more grip. Car is good... / Bylo to lepší, je tam více přilnavosti. Auto je dobré...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
Stage was quite ok for me, time is not good, I don´t know why. / Zkouška byla pro mě docela dobrá, ale čas tomu neodpovídá, nevím proč...
9
flagMikkelsen Andreas - Nagle Paul
Nothing really special. My line isn’t perfect, but it was OK. Clean stage, nothing special to say... / Nic speciálního (přijel s lehce poškozeným předkem auta). Má stopa není dokonalá, ale bylo to ok. Čistá zkouška, nic zvláštního...
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
In places is little bit better grip. I hade problem with dust. Next stage will be much worst, because there are roads in the forrest... / V mnoha místech je trochu lepší přilnavost. Měl jsem problém s prachem. Příští zkouška bude o dost horší, protože se jede na tratích v lese...
5
flagNovikov Evgeniy - Minor Ilka
In some fast plases was very difficult, but it was little bit better, I changed set-up... / V některých částech to bylo hodně těžké, ale je to trochu lepší, změnili jsme nastavení..
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
It was definitely better but still not easy to find the rhythm on these roads / Bylo to určitě lepší, ale stále né jednoduché najít rytmus na těchto tratích..

SS5

3
flagMeeke Kris - Patterson Chris
I hit a massive stone online in the middle of the corner and the wheel was ripped out of my hand...a little bit of a fright / Trefil jsem velký kámen uprostřed jedné zatáčky a volant mi vyletěl z ruky... trochu jsem se bál...
8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
Not easy - difficult to get the rhythm... / Není to snadné - těžko se hledá tempo...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
Bad stage, difficult to find the rhythm, there was a place in there where the notes were far too fast and I had to adjust / Špatná zkouška, těžko se hledal rytmus, bylo tam jedno místo, kde byl rozpis příliš rychlý a musel jsem se přizpůsobit...
9
flagMikkelsen Andreas - Nagle Paul
On the recce bit too positive, we had to take an escape road. We had a small overshoot, and had to wait for the dust to go away. Lost 20 sec on that/ Na seznamovacích jízdách jsem byl příliš optimistický, museli jsme využít únikovou zónu... Trochu jsme to přestřelili a museli počkat až se usadí zvířený prach... nechali jsme tam asi 20 vteřin...
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
Neuville now reported moving (news from the helicopter...)/ Pokračuje (dle wrc.com tv helikoptéry...)
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
Fantastic stage one or two hairy moments in there, but we survived...[what happened?] Nothing, Ha ha ha... / Úžasná zkouška, jeden nebo dva drsnější momenty, ale ustáli jsme to... (co se stalo? ptal se C.C.) Nic (smích... :-))
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
Stopped in stage / Zastavil v RZ
5
flagNovikov Evgeniy - Minor Ilka
Novikov with broken front left wheel: "Still very slippery...we have set up from Finland..." / Má poškozené levé přední kolo: "Docela dost to klouzalo, máme nastavení z Finska..."
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
A clear run, no mistakes, which is the main thing...if you want to win this rally you have to qualify well... / Čistá jízda, žádné chyby, což je hlavní...pakliže chcete vyhrát tuhle rally, musíte se snažit...
10
flagAl-Qassimi Khalid - Martin Scott
More difficult...lot of blind crests...sliding sideways...you lose a lot of time / Obtížnější... hodně horizontů jetých naslepo... klouže nám to do stran... ztrácí se strašně času...
22
flagQuinn Nathan - Macneall Glenn
Just throwing it about - enjoying it... / Jen to s námi hází - bavíme se...

SS4

3
flagMeeke Kris - Patterson Chris
I felt a lot more comfortable, my pace notes were good...dust in the trees...I want to thank the organisers for the 3 min gap / Cítil jsem se pohodlněji, rozpis byl dobrý, ale prach ze stromů..., chci poděkovat organizátorům za tříminutové rozestupy...
8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
I just take this advantage... / Pouze využvám této výhody (má nejlepší podmínky ze špičky)...
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
It was ok, good clean run, not easy, we had lot of dust on the windscreen, I could not see the road, not so bad at all. / Bylo to ok, dobrá čistá jízda, ale nebylo to jednoduché, protože jsme měli hodně prachu na okně, neviděl jsem trať, celkově to nebylo špatné...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
Very difficult to find any rhythm, seems like everyone is struggling a bit... / Hodně těžké najít jakýkoli rytmus, vypadá to že každý trochu bojuje...
9
flagMikkelsen Andreas - Nagle Paul
The start was OK, then we clipped a rock at little bit on a corner and I thought a puncture: we were cautious after that. / Začátek byl dobrý, ale pak jsme trefili trochu kámen v jedné zatáčce a myslel jsem si, že máme defekt, jeli jsme potom opatrně.
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
This was more technical, more cautious in places..we will lose a bit, but OK... / Tahle byla ok, víc technická, byl jsem opatrnější na některých místech... trochu ztrácíme, ale ok...
5
flagNovikov Evgeniy - Minor Ilka
Was OK, very very slippery to be honest... I hope the second pass will have more grip...keep going, that's all... / Bylo to ok, hodně moc uklouzané... Doufám, že druhý průjezd budeme mít víc přilnavosti... prostě jedu, to je vše...
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
Very, very slippery, it's very difficult for me... / Hodně moc uklouzané, je to pro mě hodně těžké...

SS3

3
flagMeeke Kris - Patterson Chris
I'm here to finish this rally... / Jsem tu abych dokončil tuto soutěž...
8
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
OK, quite a slippery stage, not a very good stage for me, but good to start the rally... / OK, dost uklouzaná zkouška, nebyla pro mě moc dobrá, ale dobrý začátek rally...
11
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
I was driving on a lot of gravel and stones with no traction...not a nice stage for me..../ Jel jsem na spoustě šotoliny a kameny bez trakce... nebyla to pro mne pěkná zkouška...
4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
It is quite ok, start is very slippery. I had a lot of oversteer, I am not used to this type of road...but OK, only 1.9 behind Mikko / Je to celkem ok, na začátku to dost klouže. Měl jsem hodně přetočení, nejsem zvyklý na tento typ tratě... ale ok, ztrácím jen 1,9 na Mikka...
9
flagMikkelsen Andreas - Nagle Paul
Very, very slippery. Lost some time in the beginning, too careful. But it's early in the rally / Hodně moc to klouzalo. Ztratili jsme nějaký čas na začátku, příliš opatrné. Ale je teprve začátek rally...
2
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
There is no grip level whatsoever...it's definitely going to get a lot faster for the boys behind... / Není tu vůbec žádná přilnavost... Kluci za mnou určitě pojedou o dost rychleji...
5
flagNovikov Evgeniy - Minor Ilka
Everything was fine, just very slippery... / Všechno bylo dobré, jen to hodně klouzalo...
7
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
Unfortunately we spun several times... we didn't lose much time...10 seconds, quite a lot. Worse than I expected. / Naneštěstí jsme několikrát dělali hodiny... neztratili jsme moc času, 10 sekund, celkem hodně... Horší, než jsem očekával.
10
flagAl-Qassimi Khalid - Martin Scott
There's a lot of wheelspin, lot of sliding...it will take at least 10 cars to find a good line... / Hodně mi to prokluzovalo, ... bude to trvat nejméně dalších 10 aut než se vyjede dobrá stopa...
22
flagQuinn Nathan - Macneall Glenn
It was unreal..driving these cars is a dream come true...I really enoyed it. / Bylo to neskutečné... jízda v tomto autě je sen... Skutečně jsem se bavil.