lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang
donate
Our website is made possible by displaying online advertisements.
Please consider supporting us by disabling Adblock.

82. Rallye Automobile de Monte-Carlo 2014

14. 1. – 19. 1. 2014, Gap, Monte Carlo • asphalt - snow 383,82 km - (cancelled 23,40 km) • Other years
WRC #1WRC 2 #1WRC 3 #1

Info

SS15
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
There was so much fog at the beginning of the stage...I was not in the mood to take risks! / Byla tam velká mlha ze začátku zkoušky... Neměl jsem náladu riskovat!
#3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
Turini - my God, I never witnessed anything like it...I'd like to thank Yves Matton... / Turini - můj bože, nikdy v životě jsem nic takového neviděl...chci poděkovat Yvesi Mattonovi...
#5
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
Stopped in stage / Zastavil v RZ
#4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
It has been unreal...we are so happy / Bylo to neskutečné.. jsme moc spokojení
#5
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
Hirvonen crawling through the stage - has lost over 1 minute on the first split, so Elfyn Evans finishes sixth - equals best WRC finish. / Hirvonen se plazí skrz rychlostku - ztratil na prvním splitu přes minutu, takže Evans skončí šestý
#2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
I tried to push, I had problem with the lights at the biggining of the stage. It was good run. It has been difficult rally. For the first run without superally. / Snažil jsem se zabrat, na startu jsem měl problémy se světly. Byla to dobrá jízda. Soutěž to byla celkově těžká, poprvé bez superally.
#6
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
We came here to finish the rally and we have done / Přijeli jsme dokončit soutěž a povedlo se.
#22
flagMelichárek Jaroslav - Melichárek Erik
We have gearbox problem, I am happy, that we are here. We stopped in stage before in snow, must push in front, terrible. / Máme problém s převodovkou, jsem rád, že jsem tu. Zastavili jsme na předchozí zkoušce ve sněhu, museli jsme vytlačovat auto, šílené.
#9
flagMikkelsen Andreas - Markkula Mikko
It's been a really tricky event. Lots of conditions that I've never seen before. This stage: no rhythm at all. So foggy. Not good. / Byla to skutečně zrádná soutěž. Hodně podmínek, které jsem do téhle chvíle nezažil. Tahle zkouška: žádný rytmus. Hodně mlhavo, špatné.
SS14
#5
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
Hirvonen has alternator issue and is running out of power / Hirvonen má problémy s alternátorem a má skoro vybitou baterii
#5
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
We will try to survive on the last stage.. We have an alternator problem / Budeme se snažit přežít poslední rychlostku... Máme problém s alternátorem
#3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
I'll not forget this rally for a while, and I'll not forget this stage...we got the yellow flag about 5k after the start / Nějakou dobu na tuhle rally nezapomenu, stejně jako na tuhle rychlostku...asi po 5 kilometrech od startu nám vyvěsili žlutou vlajku...
#4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
Absolutely crazy conditions...difficult to understand what was happening..." [Power Stage?] "Max attack, flat-out (rolls eyes) / Naprosto šílené podmínky... těžko pochopit, co se stalo. Na Power Stage chci maximálně zaútočit (kroutí očima)
#2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
There was so much snow up there it was a struggle to just get up there with the 4wd car, I think the FWD / Bylo tam příliš sněhu, byl to pouze boj se odtamtud se čtyřkolkou vyhrabat...
#6
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
Really really bad in there...cars stopped when we got to the worst of it...knew we couldn't continue...right decision / Skutečně špatné... auta zastavovala v nejhorším místě...je jasné, že se nedalo pokračovat...správné rozhodnutí
#9
flagMikkelsen Andreas - Markkula Mikko
Nothing we can do. Finally at the end, I can´t belive it, terrible, we go just safely. / Nic jsme s tím nemohli udělat. Konečně v cíli, nemůžu tomu uvěřit, příšerné, jedeme hodně opatrně.
#5
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
Word from the organisers: Jaroslav Melicharek went off and blocked the road for the cars behind. The stage is now clear and those drivers delayed will be awarded notional times / Slovo pořadatelů: Melichárek byl mimo trať a zablokoval trať pro ostatní posádky startující za ním. Posádkám stojícím za Melichárkem bude přidělen náhradní čas.
#5
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
Moving again but the first 3 cars has lost lot of time / Pokračuje ale první tři auta ztratili spoustu času...
#5
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
Stopped just short of the top of the Col on SS14 / Zastavil kousek před vrcholem RZ14
#9
flagMikkelsen Andreas - Markkula Mikko
Melicharek and Mikkelsen reported to be moving on tracking system.... / Melichárek a Mikkelsen se začali pohybovat na sledovacím systému...
#22
flagMelichárek Jaroslav - Melichárek Erik
Melicharek and Mikkelsen reported to be moving on tracking system.... / Melichárek a Mikkelsen se začali pohybovat na sledovacím systému...
#9
flagMikkelsen Andreas - Markkula Mikko
He is moving / Pokračuje
#9
flagMikkelsen Andreas - Markkula Mikko
Stopped just short of the top of the Col on SS14 / Zastavil kousek před vrcholem RZ14
#22
flagMelichárek Jaroslav - Melichárek Erik
Stopped just short of the top of the Col on SS14 / Zastavil kousek před vrcholem RZ14
#0
flagPanizzi Gilles - Delorme Freddy
Heavy snow at the top / Na vrcholu je těžký sníh
SS13
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
Good run, lot of water on the road...check the notes in case we decide to get some more points on the Power Stage... / Dobrá jízda, hodně vody na trati...kontrolujeme rozpis, abysme získali další body na Power Stage.
#11
flagBouffier Bryan - Panseri Xavier
broken rear left rim: "I was a bit wide...we must focus to stay in the rally...stay focused and concentrated... / Poškozený levý zadní ráfek "Byl jsem trochu široký...musím se koncentrovat na dokončení rally... zůstat soustředěný...
#3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
Quite tricky, comming the hell Lot of water running...coming down the hill we're still aquaplaning even with winter tyres / Spousta vody... při sjezdu z kopce jsme chytili aquaplaning i přes zimní pneumatiky...
#4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
Difficult conditions, but I think we did the job... / Těžké podmínky, ale myslím, že jsme to zvládli dobře...
#2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
The grip was changing quite a lot...at the end there would a couple of tricky points...I had a moment / Přilnavost se dost měnila... ke konci bylo několik zrádných míst...měl jsem krizovku
#6
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
No surprised, very very little grip, really trying to find confidence with the tyres... too much standing water / Žádné překvapení, hodně málo přilnavosti, snažím se věřit pneumatikám...hodně stojící vody...
#5
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
Tricky, lot of watter, couple of places was watter comming. It´s really tricky. Car slides nicely. / Zrádné, hodně vody, místy teklo spousta vody. Je to skutečně nesnadné. Auto krásně klouže.
#9
flagMikkelsen Andreas - Markkula Mikko
It was a clean wet stage. Just sliding around there end enjoying. Great fun. It's a tough stage for the Power Stage / Byla to čistá mokrá rychlostka. Pouze jsme se klouzali se a bavili. Super zábava! Je to drsná zkouška jako Power Stage.
#22
flagMelichárek Jaroslav - Melichárek Erik
Stage is not good, very fast, very watter. / Zkouška není dobrá, hodně rychlá, spousta vody.
SS12
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
It was a good stage...it was OK, very careful at the top...driving with spikes on tarmac is funny! / Byla to dobrá zkouška... bylo to OK, hodně opatrně na vrcholku... jízda na hřebíkách na asfaltu je směšná!
#11
flagBouffier Bryan - Panseri Xavier
It's good, it's quite funny to drive with tyres with spikes...the snow was not easy...not easy to get a good feeling / Je to dobrý, místy docela zábava na pneumatikách s hřeby...sních nebyl lehký...těžko se hledal správný pocit...
#3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
it's what it's all about...awesome...as a young boy you grow up dreaming of this... / to je to pravé, co je tu všude kolem... jako oživlý sen malého clapce
#3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
The information we had was correct, the difficult bit was just before the snow...the snow over the top was beautiful... / Informace jsme měli správné, těžké to bylo než začal sníh...sníh nahoře byl úžasný...
#4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
We had a puncture..about 5-6km from the end, and we lost a lot of time there... / Asi 5-6 kilometrů před cílem jsme udělali defekt a ztratili jsme tam hodně...
#2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
The snow was worse than I thought...bad snow and then slush on top of that...then standing water! / Sníh byl horší než jsem čekal...špatný sníh a pak rozbředlý sníh na vrcholu...potom stojící voda!
#6
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
It's really bad, I was too cautious to be honest...just getting through...we were too easy I think / Je to opravdu špatné, jel jsem příliš opatrně...jen projet...
#5
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
There is so much snow in places the studded tyres don't work at all...we made it through...I'm glad about that. / Místy je hodně sněhu, pneumatiky s hřeby nefungují jak by měly...projeli jsme...jsem za to rád...
#9
flagMikkelsen Andreas - Markkula Mikko
No problem, just taking it very carreful. It's raining, you have rivers coming down the road. It is different, we loose grip sometimes. We must be very carreful, not need to push very much. / Žádný problém, jedeme hodně opatrně. Prší a na trati je spousta vody. Chvílemi jsme neměli přilnavost. Musíme jet hodně opatrně, je zbytečné příliš tlačit.
#22
flagMelichárek Jaroslav - Melichárek Erik
Very funny conditions, very snow, very tricky stage. Feeling is good, conditions are bad. / Hodně zábavné podmínky, hodně sněhu, velice zrádná zkouška. Mám dobrý pocit i přes špatné podmínky.
SS11
#32
flagKremer Armin - Wicha Klaus
Stopped in stage, Off the road in Ditch / Zastavil v RZ
#3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
You’re not on podium until the finish line! / Nejste na stupních vítězů dokud nejste v cíli!
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
Much better than yesterday / Hodně moc lepší než včera...
#4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
I tried to play it safe. We are in good position. I’m happy to be at the end of this day! / Snažil jsem se jet rozumně (bezpečně). Jsme na solidní pozici. Jsem spokojený s koncem tohoto dne!
#2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
Nice stage, nice to run it. Tricky, nothing too extreme / Krásná zkouška, pěkně se jelo. Zrádné, nic příliš extrémního...
#9
flagMikkelsen Andreas - Markkula Mikko
Very tricky stage. We're really, really careful. I went with 4 super softs / Hodně zrádná zkouška, jedeme opravdu hodně opatrně. Jel jsem na 4 supersoftech.
SS9
#4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
"For me it was a much better stage...we learn a lot the first time through... I fixed 70% of the problems" / "Teď to bylo mnohem lepší, hodně jsme se poučili z prvního průjezdu. Vyřešili jsme 70% problémů!"
#2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"At the beginning of the stage, right-hander, corner exit, I touched the sharp edge, damaged the wheel and got a puncture" / "Hned na začátku jsem ve výjezdu z pravé zatáčky zavadil o něco ostrého a udělal defekt."
#22
flagMelichárek Jaroslav - Melichárek Erik
"Very long stage, very muddy...difficult" / "Hodně dlouhá zkouška, spousta vytahaného bordelu."
SS8
#10
flagKubica Robert - Szczepaniak Maciej
"We were very lucky one moment..we hit it at sixth gear...the finish line is too close...it's like ice here" / "Měli jsme jednu velkou krizi na vytočenou šestku."
#2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"Not enjoyable, very slippery. Fortunately crossed winter tyres, was very helpful. Time very good, a lot of standing water." / "Klouže to dost. Naštěstí pomohlo dát zimní gumy křížem."
#6
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"We decided not to cross at the last moment...the majority favoured the cross and I'm sure we've lost some time in there" / "Rozhodli jsme se nedávat pneu křížem. Favorité to tak udělali a my na tom ztratili."
#5
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
"The windscreen was blocked (steamed up) for all but the last 3ks" / "Zasekl se nám stěrač"
#22
flagMelichárek Jaroslav - Melichárek Erik
"Very bumpy... very difficult...driving on winter tyres" / "Hodně hrbolaté. Jedeme zimní gumy."
#9
flagMikkelsen Andreas - Markkula Mikko
"Very very difficult...very slippery... the conditions are changing all the time..." / "Těžké, klouže to, podmínky se neustále mění."
SS7
#11
flagBouffier Bryan - Panseri Xavier
"Ogier is coming back closer to us...I think I lost a bit of time at the beginning of the stage..." / "Ogier se nám trochu přiblížil. Asi jsem ztratil na začátku."
#10
flagKubica Robert - Szczepaniak Maciej
"heavy rain, black...aquaplaning, shiny tarmac" / "Hodně prší, samý aquaplaning..."
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"The black stuff is crazy, it's like on ice...sometimes we have some big slides...not a bad stage (!)" / "Ten asfalt je jako led, někdy jsme fakt hodně klouzali. Ale nebyla to špatná zkouška."
#4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
"Very scary, really really tricky...maybe some mud was pulled out on the road...the rain was very heavy" / "Šílené, opravdu zrádné. Opravdu hodně prší."
#38
flagBurri Olivier - Gordon Fabrice
Stopped on the stage / zastavil na RZ
#31
flagProtasov Yuriy - Cherepin Pavlo
Stopped on the stage / zastavil na RZ, pokračuje
#6
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"One minute you're flat out...the next you're absolutely crawling on shiny tar...good to be here" / "Jednu chvíli jedete palbu a pak zase jak posr... na lesklém asfaltu. Ještě že jsem v cíli."
#2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"Absolutely horrible with all the rain and slicks" / "Je to příšerné na té vodě a na slickách."
#5
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
"Hard to have confidence with shiny tarmac in places" / "Těžké získat sebevědomí na kluzkém asfaltu."
#9
flagMikkelsen Andreas - Markkula Mikko
"Tricky conditions, shiny tarmac. I had to pass Melichárek. I hope I get 3 mins gap now!" / "Náročné podmínky, kluzké asfalt. Na trati jsem předjížděl Melichárka."
SS5
#3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"I've never driven on this winter tyre, I'm struggling for confidence. Bryan is doing an incredible job" / "Nikdy jsem nejel na zimních pneu, nevěřím si. Bryan jede úžasně."
#4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
"Thought this tyre choice were safe, but it was a mistake. Cross between slick and snow was not good in all this mud!" / "Špatně jsem zvolil pneu, kombinace slicků a zimních nebyla na tomhle bahně dobrá."
#9
flagMikkelsen Andreas - Markkula Mikko
"Not so much I can do under these conditions. Not taking any big risks" / "V těchto podmínkách nemohu víc dělat. Hlavně moc neriskovat."
#5
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
"It's ok! It's really muddy and slippy. I'm not confident enough in that kind of conditions and it's not what I want..." / "Je tam hodně bahna a klouže to. Nevěřím si dostatečně v těchto podmínkách a to není to, co bych chtěl."
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
“Conditions different than this morn., quite dirty. Again not perfect tyre choice. Compromise ok 4 SS5 but not so happy w/ choice 4loop" / "Podmínky jsou zase jiné oproti ránu, takže ani tady jsme dobře nezvolili pneu."
#2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"Very, very dirty stage. Overall it was quite a good run. You have to run the snow tyre now." / "Je tam hodně vytahaného bláta. Zimní pneu jsou na toto ideální."
#8
flagSordo Dani - Martí Marc
Sordo is stopped on the road section after stage 4 with a flat battery, they are trying to fix it.
SS4
#37
flagBertelli Lorenzo - Dotta Mitia
"Some oil is coming out of the car, I dont know where is the problem."
#9
flagMikkelsen Andreas - Markkula Mikko
"I can't trust my pace notes now. It has snow. Now it's wet and we're on snow tires." / "Nemohu se spolehnout na svůj rozpis."
#4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
"Not one thing at the moment - it's the first time I drive like this...I was too careful in the beginning...I learn a lot" / "V podobných podmínkách jedu poprvé, na začátku jsme byl moc opatrný, učím se."
#8
flagSordo Dani - Martí Marc
"Was good...snow tyres in the wet...in these conditions they are better" / "Zimní gumy jsou do těchto podmínek lepší volba."
#5
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
"I should be more brave in the slippy sections. Didn't had any splits so I was maybe too cautious" / "Měl bych být víc odvážný tam, kde to klouže. Neměli jsme ani hodiny, takže asi jedu moc opatrně"
#2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"We have changed the tyres and these... are absolutely perfect" / "Tahle volba pneumatik byla vynikající."
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"Maybe its not the best, but we have to wait for the loop" / "Možná nemáme nejlepší volbu na tuhle RZ, ale počkejme na celou rundu."
SS3
#3
flagMeeke Kris - Nagle Paul
"So slow - it was incredible...even though we had crossover it was still dangerous...really, really difficult" / "Jede se strašně pomalu. I když máme sněhové pneu křížem, je to strašně nebezpečné. Opravdu těžké."
#2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"Frustrated, lack of traction for me and not able to get the confidence or the speed." / "Jsem rozčarovaný, chybí trakce, nemám důvěru zrychlit."
SS2
#10
flagKubica Robert - Szczepaniak Maciej
"Very difficult conditions...there is no grip wherever there is ice, wherever there is snow" / "Těžké podmínky. Kde je led nebo sníh, tam není přilnavost."
#9
flagMikkelsen Andreas - Markkula Mikko
"Very very tough start of the year...obviously we are taking it very carefully...we are learning kilometre by kilometre" / "Opravdu obtížný start sezóny. Samozřejmě jedeme opatrně. Učíme se kilometr od kilometru."
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
"Very tough, I am first on the road… Not an easy job" / "Je to těžké, jsem první na trati."
#2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"This stage was OK...few ice patches on the stage...at the end it was starting to get dirty...water on the top..." / "Tahle zkouška byla lepší, jen několik zledovatělých míst."
#5
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
"Had a moment and I went off at the beginning of the stage. Still not confident and don't have good feeling on those conditions" / "Měli jsme na začátku krizi a byli venku. Nevěřím si, nemám dobrý pocit v těchto podmínkách."
#8
flagSordo Dani - Martí Marc
"Now it's much better...congratulations to the gravek crew...they're doing a really good job..." / "Teď už je to lepší... Díky patří špiónům, odvádí opravdu dobrou práci."
SS1
#7
flagNeuville Thierry - Gilsoul Nicolas
"We lost the front of the car, went too fast in a right hander. We spun and crashed the rear. We are both OK." / "Utekl nám předek, byli jsme moc rychlí v pravé zatáčce, udělali hodiny a narazily zadní části vozu. Jsme v pořádku."
#22
flagMelichárek Jaroslav - Melichárek Erik
"Very hard stage ... snow, ice, not good for me..." / "Velmi těžká zkouška... Sníh, led, nic dobrého pro mě."
#35
flagMaurin Julien - Klinger Nicolas
Stopped on the stage / zastavil na RZ
#12
flagDelecour François - Savignoni Dominique
Stopped on the stage / zastavil na RZ
#21
flagProkop Martin - Ernst Michal
"For us it's over - we have no battery..." / "Pro nás to končí, máme vybitou baterii (problém s alternátorem)"
#6
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
"A very very slow spin..we didn't hit anything...very very steady, it's about survival at this stage...." / "Dělali jsme hodiny v minimální rychlosti, naštěstí jsme nic netrefili. Tahle zkouška byla o přežití."
#10
flagKubica Robert - Szczepaniak Maciej
"Very tough, there was snow, we were not expecting...we had slicks...the lights were bouncing...toughest stage of my life.." / "Velmi těžké, byl tam sníh, který jsme nečekali. Nějtěžší zkouška mého života."
#4
flagØstberg Mads - Andersson Jonas
"Unbelievable. Not at all what we expected - the snow took me completely by surprise...we went off the road...big moment" / "Neuvěřitelné. Sníh jsme vůbec nečekali. Byli jsme venku, velká krize..."
#8
flagSordo Dani - Martí Marc
"It's dry at the beginning but now it's snow with the slick tyres...I am happy to arrive at the end..." / "Původně to bylo suché, dnes je tam sníh, na slickách. Jsem rád, že jsem v cíli."
#1
flagOgier Sébastien - Ingrassia Julien
“Crazy conditions! Slick tyres and full snow at the beginning of the stage. At the first corner I hit a wall.” / "Šílené podmínky! Jedeme slicky a na začátku byl sníh, hned v první zatáčce jsem trefil zeď"
#5
flagHirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo
"Jesus christ! Road is unbelievable slippy in some places. What a start of rally!" / "Ježíši, místy je to neuvěřitelně kluzké. To je teda start soutěže!"
#2
flagLatvala Jari-Matti - Anttila Miikka
"I saw Neuville off the road...after that very difficult to find the rhythm...I had no choice.." / "Viděl jsem Neuville mimo trať, pak jsem těžko hledal rytmus."
#6
flagEvans Elfyn - Barritt Daniel
Stopped on the stage / zastavil na RZ, pokračuje
-->